Obchodní podmínky internetového webu BRENES

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BRENES group s.r.o. 
Tyto obchodní podmínky společnosti BRENES group s.r.o. se vztahují na veškeré nabídky, objednávky, dodávky a dohody, pokud není smluvně dohodnuto jinak.OBJEDNÁVKY

Objednávky:

  • Jsou závazné po potvrzení prodávajícím.
  • Po potvrzení obou smluvních stran se stávají cenové návrhy a dodací podmínky oboustranně závazné.
  • Případné změny lze provést pouze po dohodě s prodávajícím a to písemnou formou.
  • Telefonickou objednávku je nutné uvést v platnost písemně e-mailem nebo ve formě SMS.

Zboží lze objednat:CENY

Cenovou nabídku vytvoříme každému zákazníkovi hned po poptání zboží u BRENES group s.r.o. Stálé odběratele řešíme formou individuálních slev ze základní ceny. Kompletování zakázek stejně tak jako poradenský servis jsou bezplatné.

  • Při odběru nad 5 000 Kč bez DPH dopravné neúčtujeme!
  • U zákazníků jejichž obrat za uplynulých 12 měsíců přesáhl obrat 1mil Kč je doprava ZDARMA u každé objednávky!PLATEBNÍ PODMÍNKY

Formu platby řešíme individuálně s každým zákazníkem na základě rozsahu požadovaného zboží jednou z následujících možností.

  • platba v hotovosti (v sídle firmy)
  • platba bankovním převodem (splatnost 14 dní)
  • platba dobírkou (přepravní služby)
  • proformafakturaBALENÍ

  • Při odběru celého balení zboží je kompletace objednávky zahrnuta v ceně.
  • Při nestandardním kusovém odběru a dle charakteru objednaného zboží se do cenové nabídky zahrnuje 5% – 40% na náklady spojené s přebalením.DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je možno odebrat osobně na adrese: Hájecká 1068/14, BRNO 618 00 - areál ČSAD

Naskladněné zboží:

  • Je možné ihned odebrat na pobočce.
  • Zaslat do druhého dne na Vaši adresu při objednání v dopoledních hodinách.
  • V případě nenaskladněného zboží se dodací doba prodlouží dle možností výrobce.

Doprava:

  • Zboží s dodávkou v Brně je možné po domluvě dopravit zdarma.
  • Mimobrněnské společnosti zajišťujeme rozvoz buď vlastními přepravními prostředky nebo vybranými přepravními společnostmi.
  • Pro dodávky nad 5 000 Kč bez DPH je dopravné ZDARMA!REKLAMACE

Reklamaci týkající se zjevných vad lze učinit telefonicky, písemně e-mailem nebo osobně na pobočce v Brně na adrese: Hájecká 1068/14, BRNO 618 00 - areál ČSAD

Obecná ustanovení:

  • Reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
  • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
  • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Základní pojmy:

  • Reklamace je uplatnění práva kupujícího na odpovědnost za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem s identifikací kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.
  • Záruční list je listina vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimální náležitosti, stanovuje konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.
  • Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
  • Prodávající je BRENES group s.r.o., Hájecká 1068/14, BRNO 618 00

Záruka se vztahuje na:

  • Vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
  • Chybnou dodávku zboží, kterou se rozumí jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment.

Reklamace nebude uznána:

  • pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
  • při telefonickém objednání zboží,
  • při telefonickém stornování zboží,
  • v případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment po uplynutí více než třiceti kalendářních dnů od převzetí zakázky,
  • při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním nebo dodacím listě,
  • při neodborné instalaci, opravách nebo jiných zásazích,
  • při úpravách, které změní původní vlastnosti nebo parametry zboží např. povrchová úprava, změna rozměrů, tvrdost atp.,
  • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití,
  • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil,
  • poškození zboží působením živlů.

Vrácení zboží není reklamace - pokud zákazník vrátí zboží, které bylo dodáno v souladu s jeho požadavky, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek 20 % z hodnoty vráceného zboží. Záruční doba: Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

  • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
  • Do záruční doby se nezapočítává doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Nároky ze záruky: Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Jde-li o takovou vadu, která představuje pouze nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

  • na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jde-li o takovou vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy (zboží není schopno sloužit svému účelu atd.) má kupující právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, popřípadě dodání chybějící věci,
  • na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • na odstoupení od smlouvy.DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Společnost BRENES group s.r.o. si vyhrazuje právo zůstat majitelem zboží až do jejího úplného zaplacení. V případě neuhrazení závazku kupujícím právo odebrat zboží zpět až do výše dluhu včetně příslušenství.